กำหนดการยื่นใบสมัครและการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัย

รายละเอียด วันที่
ผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยฯ ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) สำหรับ Oral Presentation และส่งข้อมูลผลงานวิจัยสำหรับ Poster Presentation (พร้อมใบสมัคร
และหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน)
บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560
แจ้งผลการตอบรับให้ผู้ต้องการนำเสนอผลงานวิจัยนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation หรือ Poster Presentation วันพุธที่ 4 มกราคม 2561
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยนำส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็ม สำหรับ Oral Presentation และ ข้อมูลสำหรับ Poster Presentation ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2561
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561