กำหนดการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2561
กำหนดการนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์

กำหนดการยื่นใบสมัครและการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัย

วันที่ รายละเอียด
บัดนี้ จนถึงวันศุกร์
ที่ 16 ตุลาคม 2560
ประกาศผลการพิจารณาบทความและกำหนดการนำเสนอผลงาน สามารถตรวจสอบในเมนูลงทะเบียนและตรวจสอบรายชื่อ
ผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยฯ ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)สำหรับ Oral Presentation และส่งข้อมูลผลงานวิจัยสำหรับ Poster Presentation (พร้อมใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน)
วันพุธที่ 4 มกราคม 2561 แจ้งผลการตอบรับให้ผู้ต้องการนำเสนอผลงานวิจัยนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation หรือ Poster Presentation
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2561 ผู้นำเสนอผลงานวิจัยนำส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็ม สำหรับ Oral Presentation และ ข้อมูลสำหรับ Poster Presentation ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย