หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนซึ่งมีที่ตั้งอยู่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นชาวล้านนา จึงตระหนัก และเล็งเห็นว่าการพัฒนางานวิจัยควบคู่ไปกับการจัดการความรู้ผ่านระบบการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เป็นรากฐานที่สำคัญของการนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การประยุกต์ใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐาน ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัยพายัพเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัด การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิชาระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2562 (Payap University Research Symposium 2019) ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.) จึงเป็นเวทีที่มีบทบาทสำคัญของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยวิจัยต่างๆ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้สู่ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้พร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

หลักการและเหตุผล

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชการ
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยในระดับชาติ
  3. เพื่อส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศาสตร์ต่าง ๆ ในประเทศ