รูปแบบการจัดการประชุม

 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. การนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation ในห้องประชุมใช้เวลาเรื่องละ 15 นาที และตอบข้อซักถาม 5 นาที
 3. การนำเสนอผลงานแบบ Poster Presentation ในบริเวณจัดนิทรรศการหน้าห้องประชุม โดยมีผู้นำเสนอผลงานอยู่ประจำจุดแสดงผลงานในช่วงเวลาที่กำหนด

รูปแบบการจัดการประชุม

 1. เป็นผลงานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการที่ ยังไม่เคยนำผลงานดังกล่าวเสนอในการประชุมวิชาการใดมาก่อน
 2. เป็นผลงานวิจัยที่อยู่ในขอบข่ายของหัวข้อ ในกลุ่มวิชา ดังนี้
  • สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ และกลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์)
  • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
  • สาขาสังคมศาสตร์และสาขานิติศาสตร์
  • สาขาเศรษฐศาสตร์ (เฉพาะกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มการบัญชี)
 3. การนำเสนอผลงานให้นำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุมวิชาการ โดยใช้เวลาในการนำเสนอ 15 นาที ซักถาม 5 นาที หรือนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยให้ผู้นำเสนอผลงานจะต้องอยู่ประจำที่โปสเตอร์ในช่วงเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ผู้นำเสนอจะนำเสนอโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ