PYU Research Symposium

กำหนดการยื่นใบสมัครและการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัย

วันที่ รายละเอียด
บัดนี้ จนถึงวันพุธ
ที่ 3 มกราคม 2562
ผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยฯ ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)สำหรับ Oral Presentation และส่งข้อมูลผลงานวิจัยสำหรับ Poster Presentation (พร้อมใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน)
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 แจ้งผลการตอบรับให้ผู้ต้องการนำเสนอผลงานวิจัยนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation หรือ Poster Presentation
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ผู้นำเสนอผลงานวิจัยนำส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็ม สำหรับ Oral Presentation และ ข้อมูลสำหรับ Poster Presentation ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 และวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย

หมายเหตุ

ผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยฯ ให้กรอกใบสมัครได้ที่ คลิกเพื่อกรอกใบสมัครได้ที่นี่
หรือที่เว็บไซต์ research.payap.ac.th

เงื่อนไขการรับสมัคร

  1. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้นำเสนอผลงานเท่านั้น (หากมีผู้ร่วมวิจัยมากกว่า 1 คน ให้สมัครเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย)
  2. การสมัครจะสมบรูณ์เมื่อผู้สมัครส่งใบสมัคร หลักฐานการชำระเงิน และได้รับการตอบกลับจากผู้ประสานงานกลางเท่านั้น
  3. การออกหนังสือรับรองจะออกให้เมื่อผู้นำเสนอผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้นำเสนอผลงานในการประชุมฯ