กำหนดการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัย : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา รายการ
8.00-8.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร ห้อง ร.ต.ท. แก้ว เนตตโยธิน อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร
8.30 - 8.40 น. กล่าวรายงานโดยอาจารย์ ดร. ฐิติ ฐิติจำเริญพร ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ
8.30 - 8.40 น. กล่าวรายงานโดย ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ
8.40 - 8.55 น. พิธีเปิดการประชุม โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
9.00 - 10.00 น. บรรยายพิเศษ
10.00 - 10.15 น. พิธีมอบรางวัล
  • รางวัล Best Paper Award
  • รางวัล Best Poster Presentation Award
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 10.55 น. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์โถงนิทรรศการอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร
10.55 - 12.15 น. การนำเสนอผลงานวิจัยแต่ละหัวข้อ
  • กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และสาขานิติศาสตร์
  • กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ (เฉพาะกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มการบัญชี)
  • กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ และกลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์)
  • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 - 16.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัยแต่ละหัวข้อ พร้อมมอบเกียตติบัตรในแต่ะละห้องเมื่อการดำเนินการแล้วเสร็จ
พักรับประทานอาหารว่าง (รอบบ่าย) ภายในห้องนำเสนอ