การเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)

 1. บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) แบบบรรยาย (Oral Presentation) หรือ แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ให้จัดเตรียมเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยมีความยาว 8-10 หน้ากระดาษ A4 โดยมีเนื้อหาในแต่ละสาขาดังนี้
  • สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะกลุ่มวิชาพยาบาล และกลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์) ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เสนอบทความ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยพายัพกำหนด โดยไม่เกิน 250 คำ และมีเนื้อหา ดังนี้ 1) ชื่อเรื่อง คำสำคัญ 2) วัตถุประสงค์การวิจัย 3)บทคัดย่อ การสรุปผลการวิจัย ประโยชน์และข้อเสนอแนะ 4) บทนำ/ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 5) วิธีการที่ใช้วิจัย 6) ผลการวิจัย 7) การอภิปรายผล 8) การอ้างอิง/บรรณานุกรม(ระบบ APA)
  • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เสนอบทความ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยพายัพกำหนด โดยไม่เกิน 250 คำ และมีเนื้อหา ดังนี้ 1) ชื่อเรื่อง คำสำคัญ 2) วัตถุประสงค์การวิจัย 3)บทคัดย่อ การสรุปผลการวิจัย ประโยชน์และข้อเสนอแนะ 4) บทนำ/ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 5) วิธีการที่ใช้วิจัย 6) ผลการวิจัย 7) การอภิปรายผล 8) การอ้างอิง/บรรณานุกรม(ระบบ APA)
  • สาขาสังคมศาสตร์และสาขานิติศาสตร์ และ สาขาเศรษฐศาสตร์ (เฉพาะกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มการบัญชี) ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เสนอบทความ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยพายัพกำหนด โดยไม่เกิน 250 คำ และมีเนื้อหา ดังนี้ 1) ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ คำสำคัญ 2) ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา/บทนำ 3) วัตถุประสงค์การวิจัย 4) การทบทวนวรรณกรรม 5) ระเบียบวิธีวิจัย 6) การวิเคราะห์ข้อมูล 7) ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 8) การสรุปผลการวิจัย ประโยชน์และข้อเสนอแนะ 9) การอ้างอิง/บรรณานุกรม(ระบบ APA)
  • สาขาภาษาศาสตร์ (เฉพาะบทความภาษาอังกฤษ) 1) Topic, Keywords, and Abstract (<=250 words) 2). Theory, Background, and Introduction 3) Research Questions/Purposes of the Research 4) Literature Review 5) Research Methodology 6) Data Analysis 7) Research Results/Findings and Discussion 8) Conclusion, Contirbutions, and Suggestions/Recomendations 9) Clarity of writing 10) References and Bibliography
  • <หมายเหตุ> การอ้างอิง/บรรณานุกรม (ระบบ APA)
  • คลิกดูตัวอย่าง
 2. ผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ผู้นำเสนอผลงานได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมนำเสนอในวันประชุม จะได้การตีพิมพ์เผยแพร่เป็น Proceedings ของการประชุมในรูปแบบ CD Proceedings