การเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)

 1. บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) แบบบรรยาย (Oral Presentation) หรือ แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ให้จัดเตรียมเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยมีความยาว 8-10 หน้ากระดาษ A4 โดยมีชื่อเรื่อง ชื่อผู้เสนอบทความ บทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีเนื้อหา
  • ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ คำสำคัญ
  • ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา/บทนำ
  • วัตถุประสงค์การวิจัย
  • การทบทวนวรรณกรรม
  • ระเบียบวิธีวิจัย
  • การวิเคราะห์ข้อมูล
  • ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
  • การสรุปผลการวิจัย ประโยชน์และข้อเสนอแนะ
  • การอ้างอิง/บรรณานุกรม (ระบบ APA)
  • คลิกดูตัวอย่าง
 2. ผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ผู้นำเสนอผลงานได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมนำเสนอในวันประชุม จะได้การตีพิมพ์เผยแพร่เป็น Proceedings ของการประชุมในรูปแบบ CD Proceedings