PYU Research Symposium

การเตรียมนำเสนอแบบ Oral Presentation

แบบบรรยาย (Oral Presentation)

  • ผู้นำเสนอผลงานวิจัย จัดส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็มที่ได้รับการปรับแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งกลับให้ผู้ประสานงานกลุ่มสาขาการวิจัย ภายในวันที่ 21 มกราคม 2562
  • ผู้นำเสนอผลงานวิจัย ส่งข้อมูลที่จะนำเสนอไฟล์ PowerPoint และบันทึกเป็น PDF ให้ผู้ประสานงาน ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

  • ผู้นำเสนอผลงานวิจัย จัดส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็มที่ได้รับการปรับแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งกลับให้ผู้ประสานงานสาขา ภายในวันที่ 21 มกราคม 2562
  • ผู้นำเสนอผลงานวิจัย จัดเตรียมเนื้อหาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ลงบนโปสเตอร์ขนาด 75x150 ซม. ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยพายัพกำหนด และรูปภาพประกอบ นำมาประกอบในบริเวณนิทรรศการดังกล่าว