การพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน

มหาวิทยาลัยพายัพ โดยคณะกรมมการกลางจัดงานเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพายัพ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. การตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานที่จะให้นำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ และการคัดเลือกผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยคณาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
  2. การพิจารณาเลือกบทความในการนำเสนอ พิจารณาจากบทความวิจัยฉบับเต็ม
  3. การเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผู้เสนอบทความต้องนำส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็มที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
  4. การรวบรวมบทความเพื่อจัดทำ CD Proceeding ผู้นำเสนอบทความต้องนำเสนอบทความในวันประชุม
  5. การพิจารณาตัดสินให้รางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม สำหรับผลงานวิจัยจากรายงานฉบับเต็มในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา โดยถือการตัดสินของคณะกรรมการกลางจัดประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพายัพ ถือเป็นที่สุด