เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายละเอียด
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผมงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผมงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผมงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผมงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผมงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด