กำหนดการยื่นใบสมัครและการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัย

3
ประเภทผู้สมัครนำเสนอ อัตราค่าลงทะเบียน 4 มิถุนายน 2561 - 15 กันยายน 2561 อัตราค่าลงทะเบียน 16 กันยายน 2561 - 3 มกราคม 2562
บทความภาษาไทย (Thai Language) 2,500 บาท/คน 3,000 บาท/คน
บทความภาษาอังกฤษ (English Language) 3,000 บาท/คน 3,500 บาท/คน

ประเภทผู้สมัครเข้าร่วมการประชุม อัตราค่าลงทะเบียน
อาจารย์/ข้าราชการ/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป 1,000 บาท/คน
นักศึกษาทั่วไป 500 บาท/คน
ผู้เข้าร่วมทัศนศึกษา อัตราค่าลงทะเบียน
ท่านละ 500 บาท สามารถจัดได้เมื่อมีผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 10 คน ราคานี้รวมค่าเดินทางไป กลับ จากมหาวิทยาลัยพายัพ-เข้าเมือง ค่ารถนั่งชมเมือง อาหารว่าง และอาหารกลางวัน

ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสันป่าข่อย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ เลขที่บัญชี 502-1-35428-0 กรุณา สแกน (Scan) สำเนาหลักฐานการโอนเงินพร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน จัดส่งไฟล์ที่สแกนแล้วพร้อมใบสมัครมาที่ อีเมล : symposium@payap.ac.th (การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินค่าลงทะเบียน ใบสมัคร บทความ และได้รับเมล์ตอบรับจากผู้ประสานงานกลาง)
หมายเหตุ เงินค่าลงทะเบียนไม่สามารถขอคืนเงินภายหลังได้ ยกเว้นค่าทัศนศึกษาวิจัย กรณีน้อยกว่า 10 คน