ติดต่อสอบถาม

สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ห้อง 217 อาคารเพ็นเทคอสต์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053-851478-86 ต่อ 7202, 7204, 7205
โทรสาร : 053-241983
web site : http://research.payap.ac.th
อีเมล์ : symposium@payap.ac.th