ผลการพิจารณาบทความ

ลำดับ พ.ศ. ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ สถานะบทความ สถานนะการชำระเงิน
1 2561 บุญญ์กัญญ์ จิระเพิ่มพูน กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง : กรณีศึกษา มหาวิทยา ได้รับบทความแล้ว ชำระแล้ว
2 2561 ดร. อภิรดา ชิณประทีป ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกมะม่วงสดพันธุ์น้ำดอกไม้ไปยังประเทศเกาหลีใ ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
3 2561 นางณอภัย พวงมะลิ หลักธรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่เกี่ยวข้องกับคุ ได้รับบทความแล้ว ชำระแล้ว
4 2561 นาฃสาวกมลชนก คฃเจริญ การเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการกลุ ได้รับบทความแล้ว ชำระแล้ว
5 2561 แสงดาว บัวอินทร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ความสามารถด้านคำศัพท์ และทัก ได้รับบทความแล้ว รอตรวจสอบการแจ้งชำระ
6 2561 นางสาวญาณี อริยะพิทักษ์ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม พร ได้รับบทความแล้ว รอตรวจสอบการแจ้งชำระ
7 2561 นางสาวทัตสิณา บุญวาที ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการเยียวยาผู้ได้รับอันตรายจากมลพิษและวัต ได้รับบทความแล้ว รอตรวจสอบการแจ้งชำระ
8 2560 ดร. สุกัญญา เขียวสะอาด ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของพิกุล ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
9 2561 นางสาวฟองจันทร์ หลวงจันทร์ดวง ตัวชี้วัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
10 2561 นางสาวพิมลรัตน์ ประหยัด ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิของเกษตร ได้รับบทความแล้ว รอตรวจสอบการแจ้งชำระ
11 2561 ณัฐพร ทองแตง ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสียหายตามพระร ได้รับบทความแล้ว รอตรวจสอบการแจ้งชำระ
12 2561 ดาบตำรวจ กิตติพจน์ ชูส่งแสง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ได้รับบทความแล้ว ชำระแล้ว
13 2561 นายธีรวิทย์ เงินเกิด ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากสารเคมีอันตรายที่นำมาใช้ท ได้รับบทความแล้ว รอตรวจสอบการแจ้งชำระ
14 2561 นางสาวณัฐนันท์ จิตต์บรรจง ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการสำรวจปิโตรเลียมบนบก ได้รับบทความแล้ว รอตรวจสอบการแจ้งชำระ
15 2561 ดร.พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล ระบบวรรณยุกต์และการแปรของวรรณยุกต์ในภาษาลื้อ (ลวงเหนือ) ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
16 2561 นายชาญ คำภิระแปง รายงานการศึกษาการจัดวางยุทธศาสตร์แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบั ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
17 2561 นายเกณฑ์ เชื้อพลากิจ การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในบริบทการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษา ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
18 2561 นายวุฒิชัย อภิสวัสดิ์มงคล การพัฒนาการคิดวิเคราะห์และการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคโน ได้รับบทความแล้ว รอตรวจสอบการแจ้งชำระ
19 2561 Donrutai Boonprasitt การพัฒนานวัตกรรมนิทานภาพสองภาษา ได้รับบทความแล้ว รอตรวจสอบการแจ้งชำระ
20 2561 นางสาวเกษกนก สรสำแดง สนิปส์ rs9263726 และ rs92233945 เป็นตัวชี้บ่งทางพันธุกรรมเพื่อทำนายการเกิดผื่นแพ้ย ได้รับบทความแล้ว รอตรวจสอบการแจ้งชำระ
21 2561 นวพร ประสมทอง สื่อดิจิทัลด้วยเกมส์เดอะซิมจำลองธุรกิจโรงแรมสำหรับผู้บริโภคในจังหว ได้รับบทความแล้ว ชำระแล้ว
22 2561 นางสาว ชมพูนุท ช่วยชาติ ได้รับบทความแล้ว ชำระแล้ว
23 2561 Dheeraphongs Malaniyom ได้รับบทความแล้ว รอตรวจสอบการแจ้งชำระ
24 2561 นางยุพิน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้มูลนิธิ แห่งสภาคริสต ได้รับบทความแล้ว รอตรวจสอบการแจ้งชำระ
25 2561 ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ การพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรี ได้รับบทความแล้ว รอตรวจสอบการแจ้งชำระ
26 2561 นางสาวกาญจนา ชุณห์กุล ศึกษาการเชื่อมโยงตราสินค้าผ่านคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูน กรณีศึกษา ซานริโอ ได้รับบทความแล้ว รอตรวจสอบการแจ้งชำระ
27 2561 นางสาวกาญจนา ชุณห์กุล ศึกษาการเชื่อมโยงตราสินค้าผ่านคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูน กรณีศึกษา ซานริโอ ได้รับบทความแล้ว รอตรวจสอบการแจ้งชำระ
28 2561 พรพรรณ ศรีเกษ การเปิดรับแอปพลิเคชันสื่อสารการตลาดแนวคิดกระบวนการเกมกรณีศึกษาแอปพ ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
29 2561 นริศ มหาพรหมวัน ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในการบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุ ได้รับบทความแล้ว รอตรวจสอบการแจ้งชำระ
30 2561 Dr. Taeho Jang ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
31 2561 Audra Phillips ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
32 2561 นางสุนิสา เสนา คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการขนส่งสินค้า จังหวั ได้รับบทความแล้ว รอตรวจสอบการแจ้งชำระ
33 2561 นายภัทรจิระ พิสิฐมุกดา การสร้างบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของศิลปินในยุคดิจิทัล ได้รับบทความแล้ว รอตรวจสอบการแจ้งชำระ
34 2561 นางสาวเด่นนภา วิจักษณ์ชน คุณภาพการบริการธุรกิจการติดตั้งและวางระบบสื่อสาร บริษัท จี-เน็ท เน็ทเ ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
35 2561 Dr. Thomas M. Tehan อนุพากย์แสดงเหตุการณ์ทรงสภาพและคำปฏิเสธมาตรฐานของภาษาเกรียง ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
36 2561 MS. Sara Boon ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
37 2561 Mr. Mark Scholl แบบสำรวจหยั่งเชิงเรื่องการเปรียบเทียบอุปลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุณห ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
38 2561 Mr. Upai Jasa การเปรียบเทียบการแปลพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ในภาษาลาหู่ซีและภาษา ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
39 2561 MS. Stephanie Zubair การศึกษาด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคมจากเมืองเมอร์เปอร์ คาส จังหวัดสินดห์ ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
40 2561 MS. Anna Anderson การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเทียบเคียงต่างรูปกับทฤษฎีความสัมพันธ์ในการแปลภา ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
41 2561 Mr. Wilson Yeung ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
42 2561 MRS. Bettina Adele Peterson Schubert การวิเคราะห์ระบบเสียงในภาษาเซอร์กูเจีย ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
43 2561 MRS. Amber Jasa การทบทวนระบบการอ้างอิงผู้แสดงบทบาทในสัมพันธสารของภาษาลาหู่ซี ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
44 2560 Warner ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
45 2561 นางสาวประกายเพชร คุณนีรานนท์ รูปแบบการดำรงชีวิตที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคลีน ของผู้บริโภคใน ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
46 2561 นางสาวประกายเพชร คุณนีรานนท์ รูปแบบการดำรงชีวิตที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคลีน ของผู้บริโภคใน ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
47 2561 นางสาวพิชชานันท์ สีนาแค การจัดการหนี้สินส่วนบุคคลเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
48 2561 นายวรพงศ์ ผูกภู่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานวัฒนธรรมไทลื้อ บ้านลวงเ ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
49 2561 นายนับคุณ ดวงสุวรรณ การจัดการคุณภาพชีวิตในการทำงานของประชากรแฝง ในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าค ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
50 2561 นายวรุตม์ เกาศล พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนชาวเมียนมาร์ในเขตพรมแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
51 2561 นาย ณัฐกานต์ ผูกรัก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งสถาบันการเงินชุมชน กรณีศึกษาธนาคาร ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
52 2561 นาย ณัฐกานต์ ผูกรัก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งสถาบันการเงินชุมชน กรณีศึกษาธนาคาร ได้รับบทความแล้ว รอตรวจสอบการแจ้งชำระ
53 2561 นาย ณัฐกานต์ ผูกรัก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งสถาบันการเงินชุมชน กรณีศึกษาธนาคาร ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
54 2560 นาย ณัฐกานต์ ผูกรัก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งสถาบันการเงินชุมชน กรณีศึกษาธนาคาร ได้รับบทความแล้ว รอตรวจสอบการแจ้งชำระ
55 2561 นางสาว รุ่งสุคนธ์ ตะวันแสงสุกกล่ำ ทัศนคติของนักศึกษาต่อบทบาทของผู้นำสตรีในอุดมคติ: กรณีศึกษา นาง ออง ซาน ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
56 2561 ดร.วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล วิเคราะห์องค์ประกอบความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจเอกชน ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
57 2561 นุกูล ชิ้นฟัก ผลกระทบของประชานิยมที่มีต่อประชาธิปไตยในจังหวัดชายแดนใต้ ได้รับบทความแล้ว ชำระแล้ว
58 2560 นางสาวเพ็ญภัทรา เติมพันธ์ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยวงษ์ช กำลังพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ชำระแล้ว
59 2561 ดร. ปาริชาติ จันทร์ศรีบุตร อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน กำลังพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ชำระแล้ว
60 2561 นส.ณัฐนันท์ นุ่มหอม ประสิทธิผลของการรมยาในศาสตร์แพทย์แผนจีนเพื่อลดผลข้างเคียงของการรัก กำลังพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ชำระแล้ว
61 2561 ปาริฉัตร ตู้ดำ ผลกระทบของสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผ กำลังพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ชำระแล้ว
62 2561 ผศ.ดร.ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา การจำลองโมเลกุลของสารปิเปอร์รีนและอนุพันธ์ในการยับยั้งเอนไซม์ CYP3A4 ด้ว กำลังพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ชำระแล้ว
63 2561 ผศ.ดร.ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา การจำลองโมเลกุลของกรดเฟอร์รูลิกในการยับยั้งเอนไซม์ไซโคออกซิจิเนส-2 ด กำลังพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ชำระแล้ว
64 2561 นางสาวกนกอร สมบัติ การตรวจสอบความเป็นพิษเบื้องต้นของตำรับยาเบญจอำมฤตย์โดยวิธีทดสอบด้ว กำลังพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ชำระแล้ว
65 2561 นายวรรัตน์ จงไกรจักร การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเพื่อจำแนกระดับ กำลังพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ชำระแล้ว
66 2561 นางวัชราวดี นิรุติธรรมธรา ปัญหา และอุปสรรคในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนก กำลังพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ชำระแล้ว
67 2561 นางสาวภาวิกา ขุนจันทร์ ปัจจัยเครือข่ายสังคมของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจองห้องพ กำลังพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ชำระแล้ว
68 2560 ดร.วรรณมาฆะ เกษรดอกไม้ สภาพปัญหาที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงระด ได้รับบทความแล้ว รอตรวจสอบการแจ้งชำระ
69 2018 CRUZ ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
70 2561 นางสาวดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัด กำลังพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ชำระแล้ว
71 2561 ดร.วรรณมาฆะ เกษรดอกไม้ สภาพปัญหาที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงระด ยกเลิกการลงทะเบียน รอตรวจสอบการแจ้งชำระ
72 2561 นายนพเก้า ณ พัทลุง การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพเครื่องปรับอากาศ สำห กำลังพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ชำระแล้ว