ผลการพิจารณาบทความ

ลำดับ พ.ศ. ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ สถานะบทความ สถานนะการชำระเงิน
1 2018 CRUZ ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
2 2561 นางสาวดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัด กำลังพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ชำระแล้ว
3 2561 ดร.วรรณมาฆะ เกษรดอกไม้ สภาพปัญหาที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงระด ยกเลิกการลงทะเบียน ยกเลิกการลงทะเบียน
4 2561 นายนพเก้า ณ พัทลุง การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพเครื่องปรับอากาศ สำห กำลังพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ชำระแล้ว