ผลการพิจารณาบทความ

ลำดับ พ.ศ. ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ สถานะบทความ สถานนะการชำระเงิน
1 2561 Dr. Thomas M. Tehan อนุพากย์แสดงเหตุการณ์ทรงสภาพและคำปฏิเสธมาตรฐานของภาษาเกรียง ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
2 2561 MS. Sara Boon ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
3 2561 Mr. Mark Scholl แบบสำรวจหยั่งเชิงเรื่องการเปรียบเทียบอุปลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุณห ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
4 2561 Mr. Upai Jasa การเปรียบเทียบการแปลพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ในภาษาลาหู่ซีและภาษา ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
5 2561 MS. Stephanie Zubair การศึกษาด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคมจากเมืองเมอร์เปอร์ คาส จังหวัดสินดห์ ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
6 2561 MS. Anna Anderson การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเทียบเคียงต่างรูปกับทฤษฎีความสัมพันธ์ในการแปลภา ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
7 2561 Mr. Wilson Yeung ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
8 2561 MRS. Bettina Adele Peterson Schubert การวิเคราะห์ระบบเสียงในภาษาเซอร์กูเจีย ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
9 2561 MRS. Amber Jasa การทบทวนระบบการอ้างอิงผู้แสดงบทบาทในสัมพันธสารของภาษาลาหู่ซี ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
10 2560 Warner ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
11 2561 นางสาวประกายเพชร คุณนีรานนท์ รูปแบบการดำรงชีวิตที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคลีน ของผู้บริโภคใน ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
12 2561 นางสาวประกายเพชร คุณนีรานนท์ รูปแบบการดำรงชีวิตที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคลีน ของผู้บริโภคใน ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
13 2561 นางสาวพิชชานันท์ สีนาแค การจัดการหนี้สินส่วนบุคคลเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
14 2561 นายวรพงศ์ ผูกภู่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานวัฒนธรรมไทลื้อ บ้านลวงเ ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
15 2561 นายนับคุณ ดวงสุวรรณ การจัดการคุณภาพชีวิตในการทำงานของประชากรแฝง ในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าค ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
16 2561 นายวรุตม์ เกาศล พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนชาวเมียนมาร์ในเขตพรมแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
17 2561 นาย ณัฐกานต์ ผูกรัก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งสถาบันการเงินชุมชน กรณีศึกษาธนาคาร ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
18 2561 นาย ณัฐกานต์ ผูกรัก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งสถาบันการเงินชุมชน กรณีศึกษาธนาคาร ได้รับบทความแล้ว รอตรวจสอบการแจ้งชำระ
19 2561 นาย ณัฐกานต์ ผูกรัก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งสถาบันการเงินชุมชน กรณีศึกษาธนาคาร ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
20 2560 นาย ณัฐกานต์ ผูกรัก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งสถาบันการเงินชุมชน กรณีศึกษาธนาคาร ได้รับบทความแล้ว รอตรวจสอบการแจ้งชำระ
21 2561 นางสาว รุ่งสุคนธ์ ตะวันแสงสุกกล่ำ ทัศนคติของนักศึกษาต่อบทบาทของผู้นำสตรีในอุดมคติ: กรณีศึกษา นาง ออง ซาน ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
22 2561 ดร.วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล วิเคราะห์องค์ประกอบความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจเอกชน ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
23 2561 นุกูล ชิ้นฟัก ผลกระทบของประชานิยมที่มีต่อประชาธิปไตยในจังหวัดชายแดนใต้ ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
24 2560 นางสาวเพ็ญภัทรา เติมพันธ์ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยวงษ์ช กำลังพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ชำระแล้ว
25 2561 ดร. ปาริชาติ จันทร์ศรีบุตร อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน กำลังพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ชำระแล้ว
26 2561 นส.ณัฐนันท์ นุ่มหอม ประสิทธิผลของการรมยาในศาสตร์แพทย์แผนจีนเพื่อลดผลข้างเคียงของการรัก กำลังพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ชำระแล้ว
27 2561 ปาริฉัตร ตู้ดำ ผลกระทบของสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผ กำลังพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ชำระแล้ว
28 2561 ผศ.ดร.ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา การจำลองโมเลกุลของสารปิเปอร์รีนและอนุพันธ์ในการยับยั้งเอนไซม์ CYP3A4 ด้ว กำลังพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ชำระแล้ว
29 2561 ผศ.ดร.ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา การจำลองโมเลกุลของกรดเฟอร์รูลิกในการยับยั้งเอนไซม์ไซโคออกซิจิเนส-2 ด กำลังพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ชำระแล้ว
30 2561 นางสาวกนกอร สมบัติ การตรวจสอบความเป็นพิษเบื้องต้นของตำรับยาเบญจอำมฤตย์โดยวิธีทดสอบด้ว กำลังพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ชำระแล้ว
31 2561 นายวรรัตน์ จงไกรจักร การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเพื่อจำแนกระดับ กำลังพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ชำระแล้ว
32 2561 นางวัชราวดี นิรุติธรรมธรา ปัญหา และอุปสรรคในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนก กำลังพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ชำระแล้ว
33 2561 นางสาวภาวิกา ขุนจันทร์ ปัจจัยเครือข่ายสังคมของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจองห้องพ กำลังพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ชำระแล้ว
34 2560 ดร.วรรณมาฆะ เกษรดอกไม้ สภาพปัญหาที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงระด ได้รับบทความแล้ว รอตรวจสอบการแจ้งชำระ
35 2018 CRUZ ได้รับบทความแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงิน
36 2561 นางสาวดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัด กำลังพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ชำระแล้ว
37 2561 ดร.วรรณมาฆะ เกษรดอกไม้ สภาพปัญหาที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงระด ยกเลิกการลงทะเบียน รอตรวจสอบการแจ้งชำระ
38 2561 นายนพเก้า ณ พัทลุง การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพเครื่องปรับอากาศ สำห กำลังพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ชำระแล้ว