กำหนดการยื่นใบสมัครและการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัย

วันที่ รายละเอียด
บัดนี้ จนถึง 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยฯ ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)สำหรับ Oral Presentation และส่งข้อมูลผลงานวิจัยสำหรับ Poster Presentation (พร้อมใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน)
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 แจ้งผลการตอบรับให้ผู้ต้องการนำเสนอผลงานวิจัยนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation หรือ Poster Presentation
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ผู้นำเสนอผลงานวิจัยนำส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็ม สำหรับ Oral Presentation และ ข้อมูลสำหรับ Poster Presentation ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพนธ์ 2563 ประชุมผลงานวิชาการ คลิกเพื่อดูกำหนดการ
  • กำหนดการการนำเสนอผลงาน (ภาคบรรยาย) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และนิติศาสตร์ กลุ่ม1
  • กำหนดการการนำเสนอผลงาน (ภาคบรรยาย) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และนิติศาสตร์ กลุ่ม 2
  • กำหนดการการนำเสนอผลงาน (ภาคบรรยาย) กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์
  • กำหนดการการนำเสนอผลงาน (ภาคบรรยาย) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • กำหนดการการนำเสนอผลงาน (ภาคบรรยาย) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
  • กำหนดการการนำเสนอผลงาน (ภาคโปสเตอร์) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ