กำหนดการยื่นใบสมัครและการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัย

วันที่ รายละเอียด
บัดนี้ จนถึงวันพุธ
ที่ 3 มกราคม 2562
กำหนดการนำเสนอผลงาน
ผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยฯ ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)สำหรับ Oral Presentation และส่งข้อมูลผลงานวิจัยสำหรับ Poster Presentation (พร้อมใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน)
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 แจ้งผลการตอบรับให้ผู้ต้องการนำเสนอผลงานวิจัยนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation หรือ Poster Presentation
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ผู้นำเสนอผลงานวิจัยนำส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็ม สำหรับ Oral Presentation และ ข้อมูลสำหรับ Poster Presentation ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพนธ์ 2562 ประชุมผลงานวิชาการ คลิกเพื่อดูกำหนดการ